Softwares for Maths - updated 23/04/2021
A A+
Softwares for Maths - updated 23/04/2021

Chương trình môn phần mềm toán (30 tiết)

Phần mềm Latex (6 tuần = 12 tiết)

 1. Giới thiệu về Latex và cách cài đặt
 2. Soạn thảo văn bảng thông thường
 3. Bảng biểu
 4. Các công thức toán học
 5. Môi trường định lý
 6. Chèn hình ảnh
 7. Slide trong latex (gói lệnh beamer)

Phần mềm Geogebra (3 tuần = 6 tiết)

 1. Các công cụ trực tiếp
 2. Sử dụng công thức

Phần mềm Scilab (6 tuần = 12 tiết)

 1. Kiến thức cơ sở về Scilab
  •  Sử dụng như một máy tính bỏ túi thông thường
  •  Biến và Hàm 
  •  Vòng lặp for,while
  •  Câu lệnh rẽ nhánh if... then
 2. Scilab cho một số vấn đề trong đại số tuyến tính
  •  Vector và ma trận trong Scilab
  •  Hàm số hàm liên quan đến đại số tuyến tính
  •  Một số hàm thường dùng cho vector
 3. Đồ hoạ trong Scilab
  •  Đồ thị 2D
  •  Đồ thị 3D
  •  Vẽ tập mức của một hàm 2 biến
  •  Vẽ nhiều đồ thị

Documents:

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top