ĐHSPHN - Nguyen Duc Son
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5490 - Lastest Update: 3/23/2018

PGS Tiến sĩ Nguyen Duc Son

Position Trưởng Khoa
Telephone
Org Unit Khoa Tâm Lí - Giáo dục
Floor/Room Nhà V- Tầng 6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email sonnd@hnue.edu.vn,nguyensontlhnue.edu.vn@gmail.com
Language Anh (c), Nga (D),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/sonnd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2012 - nay, Trưởng khoa, Khoa Tâm lý- Giáo dục, ĐHSPHN
  • 2009-2012, Phó trưởng khoa, Khoa Tâm lý - GIáo dục, ĐHSPHN
  • 2005-2009, Phó trưởng bộ môn, Khoa Tâm lý- Giáo dục, ĐHSPHN
  • 2003-2004, Giảng viên, Khoa Tâm lý giáo dục - ĐHSPHN

  Science Awards

  Education

  • 2005-2009, Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Trần Quốc Thành, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2000-2002, Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Đỗ Mộng Tuấn, Level: Master, Type: Regular
  • 1989-1994, Cử nhân, Đại học Sư phạm Quốc gia Volgagrat (Liên Bang Nga), Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2017, Nguyễn Đức Sơn, Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn giảng viên sư phạm chủ chốt, Tâm lý học xã hội, 11/2017, 33-44
   • 2016, Son Nguyen (co-author), Chapter: “Parenting in Vietnam” , Book: Parenting across culture – childbearing, motherhood and fatherhood in non western culture. , Springer Science and business media Dordrcht., 47-59
   • 2016, Son Nguyen Duc (Co-author), “ Home based intervention conducted by college students for young children with developmental delay in Vietnam, International Journal of Developmental Disability. SCCI., ,
   • 2015, Nguyễn Đức Sơn, Thích nghi MSIE. , Tạp chí Tâm lý học, Số 3/2015.,
   • 2015, Nguyễn Đức Sơn, Thực trạng các yếu tố công việc trong lao động sư phạm của người giáo viên. , Tạp chí Khoa học,Trường ĐHSPHN, Số 60. 2015, Trang 18-27
   • 2015, Nguyễn Đức Sơn, Nhu cầu đối với các yếu tố công việc trong lao động sư phạm của người giáo viên., Tạp chí Tâm lý học, Số 10.2015, trg 37-47
   • 2015, Nguyễn Đức Sơn, Đánh giá nhân cách, NXB ĐHSP, Giáo trình,
   • 2015, Nguyễn Đức Sơn (Đồng tác giả), Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHSP, Giáo trình,
   • 2014, Nguyễn Đức Sơn, Sự hài lòng với công việc của giáo viên một số trường THCS, Tạp chí TLH, số 9.2014, Trang 40-51
   • 2014, Nguyễn Đức Sơn, Hỗ trợ xã hội đối với cha mẹ trẻ khuyết tật. , Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSPHN, số 2/2014. Volume 59, 125-132
   • 2013, Nguyễn Đức Sơn, Đánh giá sàng lọc nhân cách thanh thiếu niên bằng bảng kiểm PIY., Tâm lý học, 3/2013, 38 – 47
   • 2013, Nguyễn Đức Sơn, (2013). Phân tích một số kết quả của chương trình thực nghiệm can thiệp sớm., Tâm lý học, 2/2013, 51- 60
   • 2013, Nguyễn Đức Sơn, Thích nghi thang đo rối loạn chức năng gia đình dùng trong Tâm lý học trường học. , Khoa học giáo dục, 3/2013, 16-21
   • 2012, Nguyễn Đức Sơn, Sử dụng thang đo Vineland II trong đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ 3-6 tuổi” , Tạp chí Tâm lý học, Số 1/2012,
   • 2012, Nguyễn Đức Sơn, “ Đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ một số trường mầm non ở Hà Nội”, Tạp chí Tâm lý học, Số 3/2012,
   • 2012, Nguyễn Đức Sơn, “ Thực nghiệm chương trình can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ” , Tạp chí Tâm lý học, Số 9/2012,
   • 2011, Nguyễn Đức Sơn, “Tri giác xã hội của sinh viên về nhân cách người giảng viên theo mô hình BIG 5” , Tạp chí Tâm lý học, Số 3/2011,
   • 2011, Nguyễn Đức Sơn (Đồng tác giả), Tâm lý học xã hội, NXB Đại học Sư phạm, Giáo trình,
   • 2010, Son Nguyen (Co-author), “Preparation of faculty for a School Psychology Program in Vietnam”, International Psychology Buletin – APA, 1/2010,
   • 2010, Nguyễn Đức Sơn, “Định khuôn xã hội về nghề giáo viên của sinh viên sư phạm và ngoài sư phạm”. , Tạp chí Tâm lý học, Số 2/2010, Trg 16-24
   • 2009, Nguyễn Đức Sơn (đồng tác giả), Từ điển Tâm lý học, NXB Giáo dục, Từ điển,
   • 2008, Nguyễn Đức Sơn (đồng tác giả), Các thuộc tính tâm lý điển hình của nhân cách , NXB ĐHSP , Sách tham khảo,
   • 2007, Nguyễn Đức Sơn, “ Khái niệm cố kết nhóm trong Tâm lý học nhóm nhỏ”, Tạp chí Tâm lý học, số 3-2007, tr. 7-11
   • 2007, Nguyễn Đức Sơn, “ Sự thống nhất định hướng giá trị trong các nhóm chính thức của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội”, , , ., Tạp chí Giáo dục, số 160, kỳ 1/4/2007, tr. 12-14
   • 2007, Nguyễn Đức Sơn, “ Mức độ cố kết xúc cảm trong các nhóm chính thức của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội ”, , , , Tạp chí Giáo dục, số 171, kỳ 1/9/2007, tr.14-16
   • 2007, Nguyễn Đức Sơn, “ Thực trạng cố kết nhóm trong các nhóm chính thức của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội”, , ,, Tạp chí Tâm lý học, số 12-2007, trg 5-12
   • 2007, Nguyễn Đức Sơn (Đồng tác giả), Tâm lý học Đại cương.(. , NXB ĐHSP , Giáo trình,
   • 2005, Nguyễn Đức Sơn, “Vấn đề xúc cảm và vai trò của xúc cảm trong dạy học”, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. , Số1/ 2005.,
   • 2014, Nguyễn Đức Sơn, Các mô hình và các hướng nghiên cứu sự hài lòng với công việc của người giáo viên. . , , Tạp chí Tâm lý học, 12/2014, 16-27
   • , , , , ,

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top