ĐHSPHN - Nguyễn Trọng Dũng
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 8355 - Lastest Update: 4/18/2022

Nguyễn Trọng Dũng

Position GV
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email dungntsphn@gmail.com
Language B2 (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/dungnt_vatly

Biography / Background

-Hiện nay đang tham gia giảng dạy Tin học Vật lý

-Hướng nghiên cứu chính là: Vật lý Chất rắn, Vật lý mô phỏng

+Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và từ tính của vật liệu nano

+Mô hình hóa các vật liệu có kích thước nano


Qualifications

  Employment History

  • 2015 - nay, Giáo viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2009-2015, Giáo viên, Bộ môn Vật lý Chất rắn - khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội
  • 2000-2009, Giảng viên, Khoa học Cơ bản & Kỹ thuật Cơ sở, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

  Science Awards

  Education

  • 2003-2005:, 03, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Lục Huy Hoàng, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2000:, 02, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1996-2000:, 01, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   Các bài báo thuộc danh sách ISI, SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI  (21)

   1. Dung Nguyen Trong, Factors effecting the earth's surface on heterogeneous dynamics of CaSiO3 material, Materials Science & Engineering B, 260, (2020), 114648-100, ISI, Ì=4.96, Q1=100, https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114648

   2. Dung Nguyen Trong, Cuong Nguyen Chinh, Van Duong Quoc and Tuan Tran Quoc, Study the effects of factors on the structure and phase transition of bulk Ag by molecular dynamics method, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, (2020), 2050016, (11 pages), ISI, IF=1.21, Q3=20, https://doi.org/10.1142/S2047684120500165

   3. Van Cao Long, Van Duong Quoc, and Dung Nguyen Trong, Ab Initio Calculations on the Structural and Electronic Properties of AgAu Alloys, ACS Omega, ISI, IF=3.0, Q1=70, https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c04941.

   4. Hue Dang Thi Minh, Gelu Coman, Hoc Nguyen Quang, Dung Nguyen Trong, Influence of heating rate, temperature, pressure on the structure, and phase transition of amorphous Ni material: A molecular dynamics study, Heliyon, 6, (2020), e05548(8), ISI, IF=1.89,  Q1=40, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05548

   5. Dung Nguyen Trong, Hue Dang Thi Minh, The crystallization process research of Al metal by molecular dynamics methods, International Journal of Applied Engineering Research 15(7), (2020), 672-681, ISI, Q2, IF=0.602, https://www.ripublication.com/ijaer20/ijaerv15n7_08.pdf

   6. Nguyen Quang Hoc, Le Hong Viet, Nguyen Trong Dung, On the Melting of Defective FCC Interstitial Alloy c –FeC under Pressure up to 100 GPa, Journal of Electronic Material, 49(2), (2020), 910-916, ISI, Q2, IF=1.877, https://doi.org/10.1007/s11664-019-07829-9

   7. Nguyen-Trong Dung, Nguyen-Tri Phuong, Factors affecting the structure, phase transition and crystallization process of AlNi nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds, 812, (2020), 152133, ISI, Q1, IF=4.869, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152133

   8. Dung Nguyen-Trong, Phuong Nguyen-Tri, Molecular dynamic study on factors influencing the structure, phase transition and crystallization process of NiCu6912 nanoparticle, Materials Chemistry and Physics 250, (2020), 123075, ISI, Q2, IF=3.584, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123075

   9. Quoc-Trung Vu, Thi-Thuy-Duong Tran, Thuy-Chinh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Hien Nguyen, Pham Van Vinh, Dung Nguyen-Trong, Nguyen Dinh Duc and  Phuong Nguyen-Tri, DFT Prediction of Factors Affecting the Structural Characteristics, the Transition Temperature and the Electronic Density of Some New Conjugated Polymers, Polymers 12, (2020), 1207, ISI, Q1, IF=3.705, https://doi.org/10.3390/polym12061207

   10. Dung Nguyen-Trong, Phuong Nguyen-Tri, Understanding the heterogeneous kinetics of Al nanoparticles by simulations method, Journal of Molecular Structure, 1218, (2020), 1284 98, ISI, Q3, IF=2.6, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128498

   11. Dung NguyenTrong, Z-AXIS deformation method to investigate the influence of system size, structure phase transition on mechanical properties of bulk nickel, Materials Chemistry and Physics, (2020), 123275, ISI, Q2, IF=3.584, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123275

   12. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Duong Quoc Van, Molecular dynamics studies the effect of structure MgSiO3 bulk on formation process geology of the Earth, International Journal of Computational Materials Science and Engineering, 8(3), (2019), 1950011, ISI, Q3, IF=1.214, https://doi.org/10.1142/S2047684119500118

   13. Tuan Tran Quoc, Dung Nguyen Trong, Molecular dynamics studies the effects of the earth's surface depth on the heterogeneous kinetics of MgSiO3, Results in Physics, 15, (2019), 102671, ISI, Q2, IF=4.471, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102671

   14. Tuan Tran Quoc, Dung Nguyen Trong, Molecular dynamics factors affecting on the structure, phase transition of Al bulk, Physica B: Condensed Matter, 570, (2019), 116–121, ISI, Q2, IF=2.066, https://doi.org/10.1016/j.physb.2019.06.022

   15. Dung Nguyen-Trong, Kien Pham-Huu, Phuong Nguyen-Tri, Simulation on the factors affecting the crystallization process of FeNi alloy by Molecular Dynamics, ACS Omega, ao-2019-02050, (2019), ISI, Q1, IF=3.006, https://doi.org/10.1021/acsomega.9b02050

   16. Dung Nguyen Trong, Cuong Nguyen Chinh, Toan Nguyen The, Hung Pham Khac, Factors on the Magnetic Properties of the Iron Nanoparticles by Classical Heisenberg Model, Physica B 532, (2018), 144–148, ISI, Q2, IF=2.066, https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.08.083

   17. Nguyen Trong Dung, Influence of impurity concentration, atomic number, temperature and tempering time on microstructure and phase transformation of Ni1-xFex (x = 0:1, 0.3, 0.5) nanoparticles,  Modern Physics Letters B, (2018), 1850204 (14pp), Q4, IF=1.275, https://doi.org/10.1142/S0217984918502044

   18. Tran Quoc Tuan, Nguyen Trong Dung, Effect of heating rate, impurity concentration of Cu, atomic number, temperatures, time annealing temperature on the structure, crystallization temperature and crystallization process of Ni1−xCux bulk; x = 0:1, 0.3, 0.5, 0.7, International Journal of Modern Physics B, 32(0), (2018), 1830009 (15 pages), ISI, Q4, IF=0.869, https://doi.org/10.1142/S0217979218300098

   19. Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen and Vinh Hung Tran, Molecular dynamics study of microscopic structures, phase transitions and dynamic crystallization in Ni nanoparticles, RSC Adv., 7, (2017), 25406–25413, ISI, Q1, IF=3.267, https://doi.org/10.1039/C6RA27841H

   20. P.H.Kien, M.T.Lan, N.T.Dung and P.K.Hung, Annealing study of amorphous bulk and nanoparticle iron using molecular dynamics simulation, International Journal of Modern Physics B, 28(23), (2014), 1450155(17pp), ISI, Q4, IF=0.869, https://doi.org/10.1142/S0217979214501550


    Các bài báo quốc tế (9)

   1. Dung Nguyen Trong, Van Cao Long and ¸Stefan ¸Tălu, The Structure and Crystallizing Process of NiAu Alloy: A Molecular Dynamics Simulation Method, J. Compos. Sci. (2021), 5, 18, https://doi.org/10.3390/jcs5010018

   2. Dung Nguyen Trong, Hue Thi Minh Dang, Tuan Tran Quoc, Van Duong Quoc, Cuong Nguyen Chinh, Structure, plastic deformation of polyethylene: A Molecular dynamics method, Advances in Materials Physics and Chemistry 10(6), (2020), 125-150, https://doi.org/10.4236/ampc.2020.106010 

   3. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Duong Quoc Van, Study on the effect of doping on lattice constant and electronic structure of bulk AuCu by the density functional theory, Journal of Multiscale Modelling, 11, 2, (2020), 2030001(11), https://doi.org/10.1142/S1756973720300014

   4. Dung Nguyen Trong, Huy Nguyen Quoc, Molecular Dynamics Study the Factors Effecting the Structure of MgSiO3 Bulk, Journal of Materials Science Research, 8, 2, (2019), 10-25, https://doi.org/10.5539/jmsr.v8n2p10

   5. Nguyen Trong Dung, The influence of temperature, the pressure at room temperature, the pressure at high temperature on structure and heterogeneous dynamics of CaSiO3 bulk, International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.19), (2018), 140-154, Scopus, https://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.19.17003

   6. Nguyen Trong Dung, Pham Khac Hung, The influence of particle size, the rate of heat on Magnetic Characteritsic Quantities and Tc Curie Phase Transition Temperature of the Ni Nanoparticles by the Classical Heisenberg Model, International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.19), (2018), 113-118, Scopus, https://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.19.16998

   7. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Some Factors Affected on Structure, Mechanical of Ni Bulk, Advances in Materials Physics and Chemistry, 8, (2018), 177-192, https://dx.doi.org/10.4236/ampc.2018.84012

   8. Trong Dung Nguyen, Some Factors Affecting Structure, Transition Phase and Crystallized of CuNi Nanoparticles, American Journal of Modern Physics, 6(4), (2017), 66-75, doi: https://dx.doi.org/10.11648/j.ajmp.20170604.14

   9. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Influence of the Particle Size on the Microstructure and the Curie Temperature (TC) of Nano-Iron Particles Model, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE), 6(4), (2016), 26-31, http://www.ijsce.org/wp-content/uploads/papers/v6i4/D2901096416.pdf


   Các bài báo trong nước (15)

   1. Nguyen Trong Dung, Cap Kim Hoang, Nguyen Chinh Cuong, Study the effect of atomic number on the microstructure of FeNi model by molecular dynamics method, scientific journal Dong Thap University, 31, (2018), 74-78,

   2. Nguyen Trong Dung, Nguyen Thi Ha and Nguyen Chinh Cuong, Influence of temperature on the microstructure and phase transition of a CaSiO3 bulk model, Journal of science of Hnue, Mathematical and Physical Sci., 61(7), (2016), 88-97.

   3. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Influence of the particle number on the microstructure of the NiAl model, Hue University Journal of Science, 116(2), (2016), 19-27.

   4. Nguyen Trong Dung, Pham Thi Hue, Nguyen Anh Duc and Nguyen Chinh Cuong, The effect of temperature on the microstructure and diffusion mechanism of Fe2O3 cubic model by molecular dynamics method, Journal of Science of Hnue, Natural Sci, 61(4), (2016), 33-38.

   5. Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, The influence of temperature on the microstructure and the phase transition process of the SiO2 bulk model, Scientific journal of HaNoi metropolitan university, 8, (2016), 15-23.

   6. Nguyen Trong Dung, The role of simulation in the activities of scientific research and specialized teaching in power electronics, Ho Chi Minh City scientific journal, 6(72), (2015), 49-55.
   7. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Lai Khac Hoang, Ho Tuan Hung, Simulation the application of thyristor in alternating electric motor control, Journal of science of hnue, Natural Sci, 60(4), (2015), 9-16.

   8. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The crystallization process in the nano-iron particles model, Science magazine of  HCM University of Education, 9 (75), (2015), 23-32,.

   9. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Factors influencing the microstructure and magnetism of iron nanoparticles, Science magazine HCM University of Technology, 12(78), (2015), 29-40.

   10. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The influence of temperature on the microstructure and mechanical properties of the nickel bulk model, Hue University Journal of Science, 107(08), (2015), 31-38.

   11. Nguyen Trong Dung and Nguyen Chinh Cuong, The influence of SiO2 - doped concentration, temperature and pressure on the microstructure of Al2O3(SiO2)x bulk model, Journal of science of Hnue, Mathematical and Physical Sci., 60(7), (2015), 162-168.

   12. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Pham Khac Hung, The influence of number particle on microstucture and crystallization of nickel bulk models, 59(7), (2014), 165-172

   13. Tran Phan Thuy Linh, Bui Duc Tinh, Dinh Quang Vinh, Nguyen Trong Dung and Nguyen Chinh Cuong, Equipping numerical methods and techniques for physics pedagogical students to meet the program of renovating universal education Information, Proceedings of the National Academy of Science and Technology, Innovating the training and retraining to meet the new general education program, professional standards and employers' needs in localities, Hanoi National University Publishing House, (2018), 433-441.


   14. L.H. Hoang, N.T.Khoi, Nguyen Trong Dung, W. Pacuski, Oftical properties of ZnO: Co films prepared by sol_gel method, Vietnam Physics Conference, A2-13, (2006).


   15. L H Hàng, N V Hùng, Nguyen Trong Dung, Some optical and electrical properties of ZnO thin films: Al fabricated by sol-gene method, The 6th National Physics Conference, Vietnam Physics Association, (2005).


   Sách tham khảo, chuyên khảo xuất bản trong nước (12)

   1. Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Giap Thi Thuy Trang and Nguyen Thi Thu Ha, Calculating and simulating a number of Physics problems, Hanoi National University Publishing House, (2020).


   2. Nguyen Quang Hoc, Tran Dinh Tham, Nguyen Trong Dung, Collection of exam questions and answers of 19 International Physics Olympiad (Ipho) including 2 volumes, Hanoi National University Publishing House, (2019).


   3. Nguyen Quang Hoc, Nguyen Trong Dung, Collection of exam questions and answers of 19 Asian Physics Olympiad (Apho) including 2 volumes, Hanoi National University Publishing House, (2018).
   4. Nguyen Trong Dung, Nguyen Quoc Huy, Fostering good secondary school students and exam preparation for high school physics specialization, Hanoi National University Publishing House, (2018).


   5. Nguyen Quang Hoc, Vu Thi Phuong Anh, Nguyen Trong Dung, 100 world-renowned technology inventions from TK 19 to early TK 21, Hanoi National University Publishing House, (2017).
   6. Nguyen Trong Dung, Nguyen Quoc Huy, Vu Thi Phuong Anh, Nguyen Quang Hoc, A handbook for solving high school physics problems, Hanoi National University Publishing House, (2017).


   7. Nguyen Quang Hoc, Nguyen Van Hoa, Nguyen Trong Dung, 115 years of the nobel physics prize, Hanoi National University Publishing House,  (2016).
   8. Nguyen Trong Dung, Nguyen Viet Huy, Pham Huu Kien, Engineering of designing, simulating and manufacturing applied electronic circuits by software Altium, Proteus, Hanoi Hanoi Pedagogical Publishing House, (2016).


   9. Nguyen Phuc Thuan, Nguyen Trong Dung, Teaching physics through scientists, Hanoi National University Publishing House, (2015).


   10. Pham Khac Hung, Nguyen Trong Dung, Le Van Vinh, Nguyen Van Hong, Nguyen Thu Nhan, Simulation techniques in Physics, Hanoi Pedagogical Publishing House, (2014).


   11. Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, Methods of calculation and specialized informatics, Hanoi Pedagogical Publishing House, (2012)


   12. Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, Numerical methods used in Theoretical Physics, Hanoi Pedagogical Publishing House, (2010)

   Workshop papers

   • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

   • 1- 2009 SVNCKH:, N.T.Thúy, N.K.Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, N.T. Lập, Lập trình thu và xử lý tín hiệu số dùng vi điều khiển 89C51, một số ứng dụng, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường, giải khuến khích, 2009, K55
   • 2- 2009 SVNCKH:, Ngô Khắc Tâm, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào hệ thống đèn led sáng (Kiểu sâu bò), Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 2009, K55

   • 3- 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Ứng dụng vi điều khiển 89C51 để chế tạo một số thiết bị thí nghiệm dùng trong dạy học vật lí, Hướng dẫn SVNCKH cấp trường, giải khuến khích, 2010, K56
   • 4- 2010 SVNCKH:, N.V.Lợi, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào điều khiển đèn led ma trận, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, 2010, K56
   • 5- 2010 SVNCKH:, T.T.Sen, T.T.Thúy, V.T.Len, L.T.Vân, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế phần mềm tương tác Việt, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, 2010, K56

   • 6- 2011 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89C51 vào thiết kế bảng điện tử “ Quảng cáo led ”, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa 2011, giải nhì, K57
   • 7- 2011 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Minh Hùng, Chế tạo hạt Nano vàng và nghiên cứu tính chất quang, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, 2011, K57
   • 8- 2011 SVNCKH:, Trần Phương Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Nghiên cứu, ứng dụng ngôn ngữ lập trình Matlab vào mô phỏng một số bài toán vật lý, ứng dụng thực tiễn, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì,  2011, K57 
   • 9- 2011 SVNCKH:, Trần Thị Thuý, Lại Thị Vân,Nguyễn Trọng Dũng, Thiết kế bài giảng điện tử “Môn Vật lý hệ Trung học Cơ sở, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba,  2011, K57

   • 10- 2012 SVNCKH:, Đới Việt Dũng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển 89S52 vào điều khiển led 3d (5x5x5)" , Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải ba, K58, 2012
   • 11- 2012 SVNCKH:, Ngô Viết Hiếu, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Nghiên cứu, sử dụng ngôn ngữ lập trình Maple vào việc mô phỏng dao động nút mạng tinh thể và dao động màng, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhất, K58, 2012
   • 12- 2012 SVNCKH:, Trần Thị Sen, Nguyễn Trọng Dũng, Lục Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thảo, Chế tạo hạt nano vàng, tổ hợp kháng thể đơn dòng AFP nhằm ứng dụng trong chuẩn đoán bệnh ung thư gan, Hướng dẫn SVNCKH cấp khoa, giải nhì, K58, 2012

   • 13- 2013 SVNCKH:, Đỗ Thị Hoan, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mô phỏng ảnh hưởng của dập tắt nhiệt đối với đỉnh sáng nhiệt phát quang, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013, K59
   • 14- 2013 SVNCKH:, Ngô Liên Phương, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, xác định hệ số quang phản xạ trong vật liệu bán dẫn GaAs bằng ngôn ngữ lập trình Maple, SVNCKH cấp khoa 2013, giải nhì, K59
   • 15- 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông , Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp trường, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, được gửi tham gia đề tài cấp bộ đạt giải khuyến khích, K59, 2013 
   • 16- 2013 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thanh Hường, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng phần điện trong chương trình Vật lí THPT, Hướng dẫn SVNCKH khoa Vật lý, giải 3, 2013, K59
   • 17- 2013 SVNCKH, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Trọng Dũng, Hoàng Hồng Sơn, Đỗ Bảo Sơn, Phạm Đức Đông, Song song hoá quá trình mô phỏng hạt nano Fe bằng phương pháp động lực học phân tử , SVNCKH cấp khoa, Khoa Công nghệ thông tin 2013, giải nhất, K59

   • 18- 2014 SVNCKH:, Bùi Thị thuỳ Linh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương , Sự ảnh hưởng của vi cấu trúc lên từ tính của mô hình hạt Fe, SVNCKH cấp khoa 2014, giải nhì, SV K60A, 
   • 19- 2014 SVNCKH:, Lê Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng các phần tử cơ bản trong mạch điện tử công suất , SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 
   • 20- 2014 SVNCKH:, Vương Thị Quế, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, mô phỏng mạch điện tử công suất, SVNCKH cấp khoa 2014, giải khuyếnkhích, SV K60B, 

   • 21- 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Huệ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng , Nghiên cứu, chế tạo máy ion âm để khử khói thuốc lá, SVNCKH cấp khoa 2015, giải nhì, K61 
   • 22- 2015 SVNCKH:, Nguyễn Thị Thao, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Sự ảnh hưởng của số hạt lên vi cấu trúc, quá trình kết tinh của mẫu nicken khối, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61
   • 23- 2015 SVNCKH:, Trần Thị Thu Hương, Phùng Thị Thắm, Nguyễn Trọng Dũng , Thiết kế website đào tạo trực tuyến môn vật lý 12, SVNCKH cấp khoa 2015, giải khuyến khích, K61

   • 24- 2016 SVNCKH: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trọng Dũng, " Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo chuẩn elearning", SVNCKH cấp khoa 2016, giải nhì, K62
   • 25- 2016 SVNCKH: Phạm Thị Huế, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "Nghiên cứu vi cấu trúc của hạt nano NiAl", SVNCKH cấp khoa 2016, giải ba, K62

   • 26- 2017 SVNCKH: Đặng Thị Hương, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN CƠ TÍNH CỦA MÔ HÌNH NIKEN KHỐI", SVNCKH cấp khoa 2017, giải ba, K63
   • 27- 2017 SVNCKH: Trần Trung, Trần Văn Trường, Dương Trọng Lượng, Nguyễn Chí Hưng và Nguyễn Trọng Dũng, "XÂY DỰNG VÀ KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA HỆ CƠ HỌCBẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG", SVNCKH cấp khoa 2017, giải khuyến khích, K64

   • 28- 2018 SVNCKH: Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Trọng Dũng  "NGHIÊN CỨU, MÔ PHỎNG MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẰNG PHẦN MỀM MAPLE", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K65K
   • 29- 2018 SVNCKH: Đinh Bá Dũng,  Nguyễn Trọng Dũng, "NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 BẰNG PHẦN MỀM MAPLE", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K67A
   • 30- 2018 SVNCKH: Tạ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, "NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN VI CẤU TRÚC VẬT LIỆU CaSiO3 KHỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ", SVNCKH cấp khoa 2018, giải ba, K64A
   • 31- 2018 SVNCKH: Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương,"NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN VI CẤU TRÚC VẬT LIỆU SiO2 KHỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ", SVNCKH cấp khoa 2018, giải khuyến khích, K64A

   • 32-2020 SVNCKH: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Chính Cương, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ lên độ biến dạng dẻo của Polyetylen bằng phương pháp mô phỏng, SVNCKH cấp khoa 2020, giải khuyến khich

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top