A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Về kết quả xét chức danh GS, PGS tại HĐCDGS trường ĐHSP Hà Nội năm 2012

Cập nhật: Chủ nhật Ngày 23 tháng 9, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

 

 

 

HỘI ĐỒNG CDGSNN

 

 

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐCDGSCS TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Hà Nội,  ngày  20  tháng  9  năm  2012

 

Số:               /CV-HĐCDGS

 
     

THÔNG BÁO

Về kết quả xét chức danh GS, PGS  tại HĐCDGS  trường ĐHSP Hà Nội năm 2012

Kính gửi:       CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN TRƯỜNG

Ngày 20/9/2012, Hội đồng chức danh Giáo sư trường ĐHSP Hà Nội đã tiến hành phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012.

Dưới đây là danh sách các ứng viên là giảng viên và giảng viên thỉnh giảng của Trường đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định:

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

CHỨC DANH ĐĂNG KÝ

1

Nguyễn Văn Minh

BGH

Vật lý

Vật lý chất rắn

Giáo sư

2

Bùi Văn Nghị

K. Toán

GDH - TLH

LL và PPDH  Toán

Giáo sư

3

Trần Thị Vinh

K. Lịch sử

Lịch sử

LSTG hiện đại

Giáo sư

4

Nguyễn Tân Ân

P. Tạp chí

GDH - TLH

LL vàPPDH Tin học

Phó giáo sư

5

Hồ Cẩm Hà

K. CNTT

CNTT

Khoa học máy tính

Phó giáo sư

6

Nguyễn Xuân Hải

K. GDĐB

GDH - TLH

LL  và Lịch sử GD

Phó giáo sư

7

Vũ Thị Hoà

K.Lịch sử

Lịch sử

LS VN cận - hiện đại

Phó giáo sư

8

Nguyễn Thị Huệ

K.TL-GDH

GDH - TLH

Tâm lý học

Phó giáo sư

9

Ng  Thị Minh Huệ

K. Hoá học

Hoá - CN TP

Hoá LT  và Hoá lý

Phó giáo sư

10

Nguyễn Văn Khánh

K. Vật lý

Vật lý

Vật lý chất rắn

Phó giáo sư

11

Trần T.  Mai Phương

K. GDCT

GDH - TLH

Giáo dục học

Phó giáo sư

12

Đặng Ngọc Quang

K. Hoá học

Hoá - CNTP

Hoá hữu cơ

Phó giáo sư

13

Vũ Quốc Trung

K. Hoá học

Hoá - CNTP

Hoá hữu cơ

Phó giáo sư

14

Nguyễn Anh Tuấn

K. Toán

GDH - TLH

LL và PPDH  Toán

Phó giáo sư

15

Từ Đức Văn

K.TL-GDH

GDH - TLH

Giáo dục học

Phó giáo sư

16

Lại Vĩnh Cẩm

Viện Địa lý

KH trái đất- Mỏ

Địa lý

Phó giáo sư

Hội đồng chức danh Giáo sư trường ĐHSPHN xin thông báo đến toàn thể viên chức, sinh viên trong Trường biết.

Các ý kiến phản ánh, đóng góp về các ứng viên xin gửi về Hội đồng chức danh giáo sư trường ĐHSPHN trước ngày 27/9/2012.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG        

Nơi nhận:       

   - Như trên                                                            

- Lưu VT, TCCB.                                                               GS. TS. VŨ VĂN HÙNG

 

 

 

Publish: 20/09/2012 Views: 13172
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream