A A+
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756

Về lịch làm việc Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

Cập nhật: Thứ bẩy Ngày 22 tháng 9, 2012
Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học

HỘI ĐỒNG CDGSNN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HĐCDGSCS TRƯ­ỜNG ĐHSP HN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:………./CV-ĐHSPHN
 
 
     V/v lịch làm việc HĐCDGSCS
 
          
 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2012
     

Kính gửi:   CÁC ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO S­Ư, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2012
 
Thực hiện Công văn số 329/HĐCDGSNN ngày 12/9/2012 của Hội đồng chức danh giáo s­ư nhà n­ước, Hội đồng chức danh giáo sư­ trư­ờng Đại học S­ư phạm Hà Nội xin thông báo để ông ( bà) biết lịch làm việc của Hội đồng như­ sau:
 
NGÀY THÁNG
 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
9 giờ 00
ngày 17/9
Họp HĐCDGSCS: Thông qua kết quả thẩm định
17 giờ ngày 17/9
Các ứng viên chức danh GS, PGS năm 2012 xem danh sách ứng viên đủ điều kiện được mời đến trình bày báo cáo tổng quan (trên website của Trư­ờng và dán tại phòng Tổ chức cán bộ)
8 giờ ngày 18/9; 19/9
Ứng viên chức danh GS, PGS năm 2012 trình bày báo cáo tổng quan tr­ước HĐCDGSCS
8 giờ 00 ngày 20/9
HĐCDGSCS họp, thảo luận và bỏ phiếu
Xin cảm ơn.
 
                                                                     TM. HỘI ĐỒNG
                                                                    CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như­ trên
- Lư­u VT, TCCB.                                                                  GS.TS. VŨ VĂN HÙNG

 

Publish: 14/09/2012 Views: 10049
Tin cùng chuyên mục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream