PhD supervision
A A+
PhD supervision
 1. Nguyễn Trung Dũng, ĐHSP HN2, Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc. K2 (2014). Bảo vệ: 26/5/2018
 2. Chu Trọng Kính, ĐHSP HN 2, Bài toán ổn định và ổn định hóa đối với một số lớp phương trình vi phân bậc phân số. K3 (2015). Bảo vệ: 17/11/2018
 3. Đoàn Thái Sơn, ĐHSP HN, Tính ổn định của một số lớp hệ vi phân có trễ và ứng dụng trong các mô hình sinh thái. K34 (2014). Bảo vệ: 19/9/2019
 4. Lê Đào Hải An, ĐHSP HN, Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ và ứng dụng. K35 (2015). Bảo vệ: 08/6/2020
 5. Nguyễn Thị Lan Hương, ĐHSP HN, Tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ 2-D rời rạc chứa tham số ngẫu nhiên. K37 (2017). Bảo vệ: 11/11/2020
 6. Mai Thị Hồng, ĐHSP HN, Bài toán điều khiển đối với một số lớp hệ tuyến tính dương. K38 (2018). Bảo vệ (cấp bộ môn): 16/6/2021
 7. Lê Huy Vũ, ĐHSP HN, Tính ổn định của một số lớp hệ sai phân hai pha suy biến có trễ. K39 (đợt 3-2019)
 8. Lê Thị Hồng Dung, ĐHSP HN, Tính ổn định của nghiệm dương đối với một số lớp phương trình vi phân phi tuyến có trễ. K40 (đợt 4-2020)
 9. Đỗ Thu Phương, ĐHSP HN, Tính ổn định mũ của một số lớp phương trình vi phân và tích phân có trễ. K41 (đợt 1-2021)

Documents:

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top