ĐHSPHN - Nguyễn Thị Mơ
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1482 - Lastest Update: 7/5/2018

Thạc sỹ Nguyễn Thị Mơ

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Hóa Học
Floor/Room Nhà A4 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email ntmo@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/mont

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2016-2017, Chủ nhiệm đề tài, Nghiên cứu chế tạo nano α–MnO2 ứng dụng làm xúc tác trong xử lý khí thải chứa các hợp chất BTX, Trường ĐHSP Hà Nội
    • 2014-2016, Thành viên, Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành metanol, Nafosted
    • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, Nâng cao khả năng xử lý Asen (III) trong nguồn nước ô nhiễm của vật liệu FD, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • , , ,

    Publications / Books

    - Bài báo quốc tế:

    1. Thanh Xuan Nguyen, Mo Thi Nguyen, Hung Van Nguyen, Hung Van Hoang, Synthesis of graphene titanium dioxide composites as photocatalytic materials for degradation of moderacid black, Asian Journal of Chemistry, 28 (6), 2016.
    2. A.T. Nguyen, M.V. Knurova, T.M. Nguyen, V.O. Mittova, I.Ya. Mittova, Synthesis and the study of magnetic characteristics of nano La1-xSrxFeO3 by co-precipitation method, NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 5 (5), 692-702, 2014.

    - Bài báo trong nước

    1. Nguyễn Thị Mơ, Hoàng Văn Hùng, Lê Minh Cầm, Tổng hợp điều khiển pha MnO2 ứng dụng làm xúc tác cho quá trình oxi hóa m-xylen Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 6 (2), 155-160, 2017.
    2. Nguyễn Quốc Anh, Lý Văn Nam, Nguyễn Thị Mơ, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon đa mao quản từ phế phẩm nông nghiệp ứng dụng trong hấp phụ khí thải hữu cơ, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 6 (4), 151-158, 2017.
    3. Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Thị Mơ, Lê Minh Cầm, Hoạt tính xúc tác của cryptomelane và birnessite tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt đối với phản ứng oxi hóa m-xylen, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 5 (3), 45-51, 2016.
    4. Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Chương Thị Cẩm Mai, Lê Minh Cầm Hoạt tính xúc tác của Cu trong phản ứng phân hủy N2O, Tạp chí hóa học, 2016.
    5. Nguyễn Thị Mơ, Ngô Đức Huyền, Lê Minh Cầm, Trương Thị Cẩm Mai, Nguyễn Thị Minh Huệ Tổng hợp Me/MOx(Me. Cu,Fe; M. Al, Si), đặc trưng và nghiên cứu hoạt tính xúc tác cho phản ứng phân hủy N2O, Tạp chí hấp phụ và xúc tác, 59-66, 2015.
    6. Nguyễn Thị Mơ, Lương Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm, Tổng hợp hệ xúc tác hỗn hợp oxit kim loại CuO-CeO2 trên chất mang Bentonit biến tính và nghiên cứu khả năng xúc tác cho phản ứng oxi hóa m-xylen, Tạp chí hóa học, 53(4E2), 32-36, 2015.
    7. Nguyen Thi Mo, Phung Thi Lan, Le Minh Cam, Hydrothermal synthesis of α-MnO2 nanorods for the catalytic oxidation of m-xylene, The journal of catalysis and adsorption, 4 (4A), 167-173, 2015.
    8. Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Anh Ngọc và Lê Minh Cầm Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ni2+ của bentonit Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN, 59(1A), 136-143, 2014.
    9. Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hoàng Hào, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của một số hỗn hợp oxit trên cơ sở CuO trong phản ứng oxi hóa m-xylen. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSPHN, 98-103, 2014.
    10. Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Mơ Nghiên cứu lý thuyết sự tạo sản phẩm NH3, NO, HCN, H2 và OH từ phản ứng HCNO + NH2, Tạp chí Hóa học, 51 (2C), 863-869, 2013.
    11. Nguyen Thi Mo, Hoang Van Hung, Le Minh Cam Arsenic adsorption from aqueous solutions on FD materials: effects of pH, temperature, iron content and co-existing anions silicate and phosphate Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN, 58(9), 60-68, 2013.
    12. Nguyen Thi Mo, Hoang Van Hung, Le Minh Cam Removal of As(III) from aqueous solution by adsorption onto Mn-FD materials, Tạp chí hấp phụ và xúc tác, 2(2), 116-122, 2013.
    13. Nguyễn Hữu Phú, Lê Minh Cầm, Phùng Thị Lan, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Hoàng Hào, Đỗ Trần Hải, Vũ Thanh Lương, Trương Văn Nam. Nghiên cứu quá trình hấp phụ động và phản ứng oxi hóa bề mặt của m-xylen trên than hoạt tính xúc tác. Tạp chí Hóa học, 427-432, 2011.
    14. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Ngô Đức Huyền, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất hữu cơ dễ bay hơi của mordenit. Phần I - Tổng hợp và tách nhôm mordenit. Tạp chí Hóa học, 48 (4C), 164-170, 2010.
    15. Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm. Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất hữu cơ dễ bay hơi của mordenit. Phần II - Tính chất hấp phụ của mordenit. Tạp chí Hóa học, 48 (4C), 170-174, 2010.
    16. Nguyễn Thị Mơ, Lê Văn Khu, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Minh Cầm Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất hữu cơ dễ bay hơi của mordenit. Phần III - Ảnh hưởng của việc tách nhôm đến tính chất hấp phụ của mordenit. Tạp chí Hóa học, 48 (4C), 2010.

    Workshop papers

    - Hội thảo quốc tế:

    1. Nguyen Thi Mo, Le Minh Cam, Study on the synthesis of MnOx used as catalysts for the oxidation of m-xylene, The 6th Asian symposium on advanced materials: chemistry, physics and biomedicine of functional and novel materials 180-185, 2017.
    2. Nguyen Quoc Anh, Nguyen Thi Mo, Le Minh Cam, Fabrication of porous carbons through a rigid-template method with orientating in catalysis and adsorption, The 6th Asian symposium on advanced materials: chemistry, physics and biomedicine of functional and novel materials 378-383, 2017.
    3. Nguyen Thi Mo, Le Minh Cam, Study on the effect of nano MnO2 structure on their catalytic performance in the oxidation of m-xylene, Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”, 210-211, 2017.
    4. Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Mơ, Lê Minh Cầm, Nghiên cứu quá trình hấp phụ Direct Blue 2R trên vật liệu diatomit biến tính, Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, 721-730, 2017.
    5. Nguyen Thi Mo, Le Van Khu, Le Minh Cam, Synthesis of Mixed Transition Metal Oxides CuO-CeO2, CuO-Co2O3, CuO-Fe2O3 by Sol-gel Method and Their Catalytic Behavior in the Oxidation of m-xylene, International Symposium on Eco-materials Processing and Design, 978-89-5708-236-2, 197-202, 2014.
    6. Nguyen Thi Mo, Hoang Van Hung, Le Minh Cam, The preparation and catalytic behavior of nano copper-cerium oxides supported on TiO2, γ-Al2O3, SiO2 for low-temperature oxidation of m-xylene, Advanced materials and nanotechnology ICAMN, 160-166, 2014. 

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top