ĐHSPHN - Trần Đức Hậu
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7335 - Lastest Update: 12/7/2020

Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Hậu

Position Trưởng Bộ môn Động vật học
Telephone
Org Unit Khoa Sinh Học
Floor/Room Nhà A3, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email hautd@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/hautd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2003 to now, Lecturer, HNUE

  Science Awards

  Education

  • 2020, Phó Giáo sư, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
  • 2012, Tiến sĩ, Đại học Kochi, Nhật Bản, Advisor: GS.TS. Kinoshita Izumi, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2006, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hữu Dực, Level: Master, Type: Regular

  Projects

  • 2019-2022, Leader, Discovery of fish larvae and juveniles at Balat estuary of the Red River, northern Vietnam, Nafosted
  • 2019-2021, Member/Co-leader of project 3, Synthesis of knowledge on current impacts on ecosystems and services in Cu Lao Cham – Hoi An BR, Viet Nam In BC Project, The UK
  • 2019-2020, Leader, Building bio-indicator indices for biodiversity conservation activities in wetland reserve areas of northern Vietnam,, Ministry of Education and Training
  • 2018-2021, Leader of Fish group, The NEF Bio-ecological Nature Conservation Project in Northern Vietnam, Nagao/CRES
  • 2017-2020, Thư ký khoa học, Nâng cao hiệu quả nuôi cá chim vây vàng Trachinotus blochii bằng khô dầu đậu tương được loại bỏ yếu tố kháng dinh dưỡng., Nafosted
  • 2017-2018, Trưởng nhóm Cá., Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái ven biển Việt Nam., Viện Tài nguyên Môi trường biển
  • 2016-2017, Trưởng nhóm Cá, Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, Viện nghiên cứu Lâm sinh
  • 2015-2018, Chủ trì, Giám sát biến động và hướng dẫn nuôi cá và đánh bắt cá, EVN GENCO
  • 2015-2018, Leader, Study of the early life history of the Ayu (Plecoglossus altivelis) in the Tien Yen River, northern Vietnam , Nafosted,
  • 2014-2017, Leader, Importance of the Kalong Estuary located in northern Vietnam as a nursery ground for fishes, IFS,
  • 2013-2014, Member, Larval and juvenile fish assemblages of the Tien Yen Estuary, northern Vietnam, Nagao,
  • 2010, Leader, Study on species composition and resources status of the fish in the Tien Yen River, Quang Ninh, Hanoi National University of Education,
  • 2008, Member, Impact assessment of Trung Son hydropower project to fish-biodiversity and fisheries, The World Bank and the Trung Son hydropower project management unit,
  • 2007-2011, , Leader, Nagao Natural Environment Foundation, Faculty of Biology, HNUE
  • 2007, Leader, Marine fish invasion of the Long Dai River, Quang Binh Province, Hanoi National University of Education,
  • 2005-2006, ,Member, Study on species composition, distribution and economic role of fish in the Nhat Le River, Quang Binh, Ministry of Education and Training
  • 2003-2004, Member, Biodiversity conservation project on North Truong Son mountain range, Center for Natural Resources and Environmental Studies, Vietnam National University, Hanoi

  Publications / Books

  • 2020, Bayu K. A. Sumarto1, Hirozumi Kobayashi1, Ryo Kakioka1, Rieko Tanaka2, Ken Maeda3, Hau D. Tran4, Noriyuki Koizumi5, Shinsuke Morioka6, Vongvichith Bounsong7, Katsutoshi Watanabe8, Prachya Musikashinthorn9, Sein Tun10, L.K.C. Yun10, V. K. Anoop11, Rajeev Raghavan12, Kawilarang W. A. Masengi13, Shingo Fujimoto14* and Kazunori Yamahira1, Latitudinal variation in sexual dimorphisms and in a freshwater fish group, Biological Journal of the Linnean Society, 131, 898-908.
  • 2020, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hữu Dực, Tạ Thị Thủy, Trần Đức Hậu, Tổng quan giống cá bống đá Rhinogobius Gill, 1859 ở Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN 978-604-9955-92-1, 198-206
  • 2020, Tạ Thị Thủy Chu Hoàng Nam, Nguyễn Lê Hoài Thương, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Thị Thảo, Trần Đức Hậu* , Đặc điểm hình thái và phân bố giống cá Butis Bleeker, 1856 và Glossogobius Gill, 1859 ở hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng cửa Ba Lạt, sông Hồng, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ tư về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 194-203. ISBN 978-604-9955-23-5.,
  • 2020, Ta Thi Thuy, Tran Duc Hau*, Nguyen Xuan Huan, Pham Van Long , Fish distribution in the Ba Che and Tien Yen rivers, Academia Journal of Biology, 42(2), 41-53
  • 2020, Trần Đức Hậu*, Đỗ Thị Ngọc Ánh, Ngô Thanh Xuân, Trương Xuân Cảnh , Nghiên cứu bước đầu về dịch vụ văn hóa một số loài cá trong phát triển du lịch gắn với cộng đồngdân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai, Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. , ISBN 978-604-9955-92-1., 498-505.
  • 2020, Tran Duc Hau, Nguyen Le Hoai Thuong, Nguyen Thi Nga , First data of goby fish in Tien Hai Wetland Nature Reserve, Thai Binh Province, HNUE Journal of Science, 65(10), 143-153.
  • 2019, Hà Mạnh Linh, Trần Đức Hậu, Hoàng Quỳnh Lan , Đặc điểm phân bố của ấu trùng và cá con loài cá sơn Ambassis vachelli tại khu vực cửa sông Ba Lạt và Vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 135-143
  • 2019, Ngô Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Tuấn Duy, Trần Đức Hậu , Dẫn liệu bước đầu nguồn lợi cá tại các hồ ở thành phố Hà Nội, Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 91-98
  • 2019, Nguyen Huu Duc, Ngo Thi Mai Huong, Tran Duc Hau*, List of fish in the Hong River, Viet Nam, Proceedings of the First National Conference on Ichthyology in Vietnam. Publishing House for Science and Technology, , 22-39
  • 2019, Nguyễn Thị Nga và Trần Đức Hậu*, So sánh giải phẫu một số loài cá xương thường sử dụng trong thực hành động vật có xương sống, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64 (10A): 112-119,
  • 2019, Thanh Nam Nguyen, Trung Thanh Tran, Duc Hau Tran , New insights into early stages of Lateolabrax maculatus (McClelland, 1844) in a tropical estuary of northern Vietnam, Regional Studies in Marine Science (Online 10 June 2019). DOI:10.1016/j.rsma.2019.100727. , ,
  • 2019, Thanh Trung Tran, Hau Duc Tran, Izumi Kinoshita , Simultaneous and sympatric occurrence of early juveniles of Acanthpagrus latus and A. schlegelii (Sparidae) in the estuary of northern Vietnam, Limnology (First Online: 21 June 2019). https://doi.org/10.1007/s10201-019-00581-3. , ,
  • 2019, Trần Đức Hậu*, Nguyễn Thị Ánh, Chu Hoàng Nam, Mai Thu Huyền, Nguyễn Hà My và Trần Trung Thành , Thành phần loài và đặc điểm phân bố giống cá bống Pseudogobius (Gobiiformes: Oxudercidae) tại miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 64 (10A): 38-47,
  • 2019, Trần Đức Hậu*, Trần Trung Thành, Tạ Thị Thủy, Kinoshita Izumi , Tổng quan nghiên cứu giai đoạn sớm cá ở Việt Nam, Tạp chí Sinh học, 41(2), 1-12
  • 2018, Hau Duc Tran*, Izumi Kinoshita, Huan Xuan Nguyen, Todd William Miller, Thuy Thi Ta & Thanh Trung Tran, Early life stages and habitats of the Ayu (Plecoglossus altivelis) based on data from the southernmost populations in two river-estuary systems in Vietnam, Asian Fisheries Science, 31(1):1-16.,
  • 2018, Tạ Thị Thủy, Chu Hoàng Nam, Lê Thị Hân, Trần Đức Hậu* , Một số dẫn liệu về cấu tạo trong của loài cá đối vây trước Liza affinis (Günther, 1861) ở sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 3. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ:, , 347-353.
  • 2018, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Phúc Hưng, Trần Đức Hậu , Đặc điểm ống tiêu hóa của ấu trùng và cá con loài cá căng ong Terapon jarbua (Forsskal, 1775) thu tại một số cửa sông miền Bắc Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế về Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, , 638-644
  • 2018, Thanh Trung Tran, Hau Duc Tran*, and Huan Xuan Nguyen, Larval description and habitat utilization of an amphidromous goby, Redigobius bikolanus (Gobiidae), Animal Biology, 68(1):15-26.,
  • 2018, Trần Đức Hậu*, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Trần Lâm Đồng , Phân bố cá theo kiểu rừng tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai., Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ:, , 491-500.
  • 2018, Trần Thị Kim Thoa, Tô Thùy Dung, Trần Đức Hậu* , Hình thái đá tai ấu trùng, cá con của cá sơn Ambassis vachellii (Richardson, 1846) ở cửa sông Ka Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ ba về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 298-304.
  • 2018, Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau, Chu Hoang Nam, Ta Thi Thuy , Habitat segregation of Gerres japonicus and G. limbatus in early stages in the Tien Yen estuary, northern Vietnam, Academia Journal of Biology, 40(4), 133–141
  • 2017, Chu Hoàng Nam, Nguyễn Hà My, Nguyễn Xuân Huấn, Tạ Thị Thủy, Trần Đức Hậu , Hình thái ấu trùng, cá con bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) ở ven bờ cửa sông Ka Long và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(2S): 32-37, ,
  • 2017, Hà Mạnh Linh, Tạ Thị Thuỷ, Phùng Hữu Thỉnh, Trần Đức Hậu* , Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài cá nóc sao Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901) ở khu vực cửa sông tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 49: 78-84, ,
  • 2017, Hau Duc Tran*, Hung Phuc Nguyen, Huan Xuan Nguyen , Reproductive biology of the ayu (Plecoglossus altivelis) from its southernmost distribution range, Asian Fisheries Science, , 30:274-283.,
  • 2017, Hau Duc Tran*, Midori Iida, Ken Maeda. , Downstream migration of newly-hatched ayu (Plecoglossus altivelis) in the Tien Yen River of northern Vietnam., Environmental Biology of Fishes, 100, 1329-1341
  • 2017, Lê Thị Hân, Chu Hoàng Nam, Trần Đức Hậu, Tạ Thị Thuỷ , Đặc điểm hình thái các loài thuộc họ cá Đối (Mugilidae) ở cửa sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 678-686
  • 2017, Nguyen Dinh Vinh, Tran Thi Thuy Ha, Tran Duc Hau, Nguyen Huu Duc , Morphological and molecular identification of species of catfish genus Cranoglanis from Lam River, Nghe an, Vietnam, Biological Forum - An International Journal, 9(2): 01-07., ,
  • 2017, Nguyễn Hà My, Chu Hoàng Nam, Hoàng Thị Thảo, Trần Đức Hậu , Phân bố ấu trùng, cá con bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) ở cửa sông Ka Long và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(2S): 26-31, ,
  • 2017, Nguyen Hoang Xuan Anh, Tran Duc Hau*, Tran Trung Thanh , Morphological variations of larvae and juveniles of Acanthopagrus latus collected from northern Vietnam, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 548-553
  • 2017, Tạ Thị Thủy, Hà Mạnh Linh, Nguyễn Hà Linh, Trần Đức Hậu , Vai trò cửa sông Ka Long, tỉnh Quảng Ninh đối với ấu trùng và cá con loài Ambassis vachellii Richardson, 1846. , Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 18, 127-135
  • 2017, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Hà Mạnh Linh, Trần Đức Hậu , Đa dạng hình thái răng hầu của các loài thuộc phân họ cá Bỗng (Cyprinidae: Barbinae) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội , 20, 127-135.
  • 2017, Trần Đức Hậu*, Hà Mạnh Linh, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Hà Linh, Phùng Hữu Thỉnh , Đặc điểm phân bố ấu trùng và cá con của loài Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901) ở cửa sông Tiên Yên và sông Ka Long, Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 62(3): 97-106, ,
  • 2017, Trần Đức Hậu*, Nguyễn Phúc Hưng, Hà Mạnh Linh , Nghiên cứu hình thái đá tai của ấu trùng và cá con loài cá Căng (Terapon jarbua) ở cửa sông Ka Long, Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, , 687-693
  • 2017, Trần Đức Hậu*, Phạm Thị Thảo , Hình thái giai đoạn sớm 3 loài thuộc bộ cá Trích (Clupeiformes) ở cửa sông Kalong và Tiên Yên, Việt Nam, Tạp chí Sinh học, 39(2): 142-151, ,
  • 2017, Trần Trung Thành, Hà Thị Ngọc, Trần Đức Hậu* , Sự xuất hiện ấu trùng, cá con ở vùng nước ven bờ tại cửa sông Sò, tỉnh Nam Định, Tạp chí Sinh học, 39(2): 152-160, ,
  • 2016, Hau Duc Tran* and Thuy Thi Ta, Dependence of Hainan medaka, Oryzias curvinotus (Nichols & Pope, 1927), on salinity in the Tien Yen estuary of northern Vietnam, Animal Biology, DOI 10.1163/15707563-00002486,
  • 2016, Hau Duc Tran*, Thuy Thi Ta and Thanh Trung Tran, Importance of Tien Yen Estuary (Northern Vietnam) for Early- Stage Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845), CMU J. Nat. Sci., Vol. 15(1) 67, Doi: 10.12982/cmujns.2016.0006
  • 2016, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Thuỷ, Trần Đức Hậu* , Mô tả hình thái ấu trùng và cá con loài Gerres erythrourus (Bloch, 1791) thu được ở cửa sông Kalong, tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ hai về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, , tr. 525-530.
  • 2016, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau and Ha Thi Thanh Hai , Fish species composition in the Red River and its tributaries in the Yen Bai Province, Vietnam, Journal of Science of HNUE, 60(9): 97-103.,
  • 2016, Phùng Hữu Thỉnh, Trần Trung Thành, Chu Hoàng Nam, Trần Đức Hậu* , Phân bố của ấu trùng, cá con của một loài cá bống điếu thuộc giống Branchigobius ở cửa sông Tiên Yên, Miền Bắc Việt Nam, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, , 640-645.
  • 2016, Thanh Trung Tran, Hau Duc Tran, Izumi Kinoshita , Occurrence of two type larvae of the Asian seaperch (Lateolabrax) in the northern estuaries of Vietnam, Ichthyological Research, DOI 10.1007/s10228-016-0554-3.,
  • 2016, Tran Duc Hau*, Tran Trung Thanh, Ta Thi Thuy , Occurrence of Hypoatherina valenciennei (Bleeker, 1854) Post-larvae and Juveniles collected at Estuarine Habitats of Northern Vietnam, Tropical Natural History, , 16(2), 107-117.
  • 2015, Ken Maeda, Hau Duc Tran & Heok Hui Tan , Discovery of a substantial continental population of the subfamily Sicydiinae (Gobioidei: Gobiidae) from Vietnam: Taxonomic revision of the genus Stiphodon from the western South China Sea, The Raffles Bulletin of Zoology , 63: 246-258.,
  • 2015, Nguyễn Thị Thủy, Trần Đức Hậu*, Trần Thị Thu Huyền , Bổ sung dẫn liệu về hình thái và phân bố loài cá thơm (Plecoglossus altivelis) ở Việt Nam, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 31, số 4S, tr. 422-428.,
  • 2015, Ta Thi Thuy, Tran Duc Hau*, Nguyen Thi Thuy Dung, Tran Trung Thanh , Diversity of Otolith Morphology in Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845) Larvae and Juveniles Collected in the Tien Yen Estuary, Northern Vietnam, Tropical Natural History , 15(1): 69-79. ,
  • 2015, Trần Đức Hậu*, Nguyễn Hà My, Nguyễn Thị Thịnh, Phân bố ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc (Sillago sihama) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh, Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 17: 105-109.,
  • 2015, Trần Đức Hậu*, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Biến đổi hình dạng đá tai theo sự phát triển của ấu trùng và cá con loài cá Đục bạc (Sillago sihama Forsskal, 1775) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr. 1378-1383.,
  • 2015, Trần Đức Hậu*, Trần Trung Thành, Nguyễn Hà My, Tạ Thị Thủy, Phân bố cá bống chu nơ (Gobiopterus chuno) ở cửa sông Tiên Yên, Quảng Ninh, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 31, số 4S, tr. 102-107.,
  • 2015, Trần Trung Thành, Trần Đức Hậu, Tạ Thị Thủy, Ấu trùng, cá con loài cá căng ong (Terapon jarbua) ở một số cửa sông miền Bắc Việt Nam, Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, , tr. 315-320.
  • 2014, Hau Duc Tran*, Izumi Kinoshita, Kensaku Azuma, Tomoaki Iseki, Yuta Yagi, Jun-ichi Nunobe, Thuy Thi Ta, The potential biodiversity of Ayu, as evidenced by differences in its early development and growth between Vietnam and Japan, Environ. Biol. Fish., , [Abstract]
  • 2014, Tran Duc Hau*, Nguyen Thi Thinh, Ta Thi Thuy, Morphological description of larvae and juveniles of Sillago sihama (Forsskal) from the Tien Yen estuary, Vietnam, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, Natural Science and Technology, 30 (1S):58-64, , [Abstract]
  • 2014, Tran Duc Hau*, Ta Thi Thuy, Fish diversity and fishery status in the Ba Che and Tien Yen Rivers, northern Vietnam, with consideration on factors causing recent decline of fishery products, Kuroshio Science, 7-2: 113–122., , [Abstract]
  • 2014, Trần Đức Hậu*, Tạ Thị Thủy , Phân bố ấu trùng và cá con loài cá vược Lateolabrax sp. ở sông Tiên Yên và Kalong, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 6S, tr. 137-142.,
  • 2014, Tran T.T, D.H. Tran*, and T.T. Ta, The larval and juvenile morphology of Nuchequula nuchalis (Temminck & Schlegel, 1845), Journal of Science of HNUE , 54: 117-124.,
  • 2014, Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau*, Ta Thi Thuy, Morphological description of Saddleback silver-biddy (Gerres limbatus) larvae and juveniles from the Tien yen estuary, Vietnam, Journal of Science, Hanoi National University of Education, Vol.59(9): 3-9,
  • 2013, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau, Ta Thi Thuy, A new species of genus Acheilognathus Bleeker, 1859 from the Tien Yen River, Vietnam, Journal of Biology, 35(1):18-22, , [Abstract]
  • 2013, Tran Duc Hau*, Ta Thi Thuy, Sineleotris saccharae (Odontobutidae), a new record for ichthyo-fauna of Viet Nam, Journal of Science of HNUE, 58 (3):105–110, , [Abstract]
  • 2012, Hau Duc Tran*, Izumi Kinoshita, Thuy Thi Ta, Kensaku Azuma, Occurrence of the Ayu (Plecoglossus altivelis) larvae in northern Vietnam, Ichthyological Research, 59, 169-178
  • 2012, Tran Duc Hau*, Nguyen Huu Duc, Ta Thi Thuy, Premilinary data on the ayu (Plecoglossus altivelis) in Vietnam, Proceedings of the 1st national scientific conference on biological research and teaching in Vietnam, , 94-99
  • 2009, Tran Duc Hau*, Bui Thi Van, Fish biodiversity of the Red River in Xuan Truong - Nam Dinh Province, Journal of Science, Hanoi National University of Education, , 16-23
  • 2008, Ta Thi Thuy, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau, Kieu Thi Hop, Species composition of fish in Kien Giang river basin, Quang Binh province, Journal of Science, Hanoi National University of Education, , 24-34
  • 2007, Duong Quang Ngoc, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau, A new species of fish belonging to subgenus Spinibarbichthys (Spinibarbus, Cyprinidae, Cypriniformes) in Vietnam, Journal of Biology, 29 (2):, 22-25
  • 2007, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau, Ta Thi Thuy, Species composition in fish (minus Perciformes) in Long Dai river basin, Quang Binh Province, Journal of Science, Hanoi National University of Education, Natural Sciences, 1, 94-99
  • 2007, Tran Duc Hau*, Ha Thi Thanh Hai, Species composition in fish in Ngoi Thia, Van Chan district, Yen Bai province, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, Natural Science and Technology, 23 (2S), 259-263
  • 2007, Tran Duc Hau*, Nguyen Huu Duc, Ta Thi Thuy, Species composition in fish (Belonging perciformes) in Long Dai river basin, Quang Binh province, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, Natural Science and Technology, 23 (2S), 254-258
  • 2006, Duong Quang Ngoc, Nguyen Huu Duc, Tran Duc Hau, Ta Thi Thuy, Two new species of the genus Toxabramis Gunther, 1873 (Cyprinidae, Cypriniformes) from Viet Nam, Journal of Biology, 28 (2), 17-20

  Workshop papers

  • 2019, Phylogeny and two undescribed species of the genus Oryzias from the Indochinese Peninsula, Advanced abstract at Ichthyological Society of Japan Meeting 52nd, Kochi, Japan
  • 2018, Migratory patterns of riverine gobioid fish in Northern and Central Vietnam. Advanced abstract at Ichthyological Society of Japan Meeting 51th, Tokyo, Japan.,
  • 2018, Phylogeny of Acentrogobius and related genera. Advanced abstract at Ichthyological Society of Japan Meeting 51th, Tokyo, Japan,
  • 2017, A review of the sparid fish (Perciformes: Sparidae) from the Tien Yen River, northern Vietnam. , Hochiminh
  • 2017, Asymmetry otoliths of Sillago sihama (FORSSKAL, 1775) in some areas of Vietnam. , Hochiminh
  • 2017, Different population structures among amphidromous gobies result from different life histories. , Tahiti
  • 2017, Early life history of Ayu in northern Vietnam. , Japan
  • 2017, Larval and juvenile ichthyofauna in estuaries of the northern Vietnam. , Hochiminh
  • 2017, Morphological description of larvae and juveniles of flatfish (Pleuronectiformes) collected from Ka Long and Tien Yen estuary, Northern Viet Nam. , Hochiminh
  • 2017, Variations of otolith morphology of larval and juvenile yellow sea bream Acanthopagrus latus (HOUTTUYN, 1782) collected from northern Vietnam. , Hochiminh
  • 2013, An overview of species diversity of freshwater fish in Vietnam, Third International Symposium on East Asian Vertebrate Species Diversity, Hanoi, Vietnam:38
  • 2013, Discovery of substantial continental habitats of sicydiine goby, Advanced abstract at Ichthyological Society of Japan Meeting 46th, Miyazaki, Japan:27
  • 2012, Genetic characteristics of the southernmost population of ayu collected in Vietnam, Simonoseki, Japan
  • 2011, Larvae and juvenile ichthyofauna of the estuaries of the northern Vietnam, Hirosaki, Japan
  • 2011, Larvae and juveniles of Suzuki (Lateolabrax japonicus) in the Kalong estuary, northern Vietnam, Hirosaki, Japan
  • 2011, Occurrence of the Ayu (Plecoglossus altivelis) larvae in northern Vietnam, Taiwan

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top