ĐHSPHN - Nguyễn Chính Cương
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6603 - Lastest Update: 9/19/2017

Tiến sĩ Nguyễn Chính Cương

Position Giảng viên Bộ môn Vật lí lí thuyết
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email cuongnc@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/cuongnc

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 1998-nay, Giảng viên, Khoa vật lí, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2001-2006, Làm NCS ngành Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS. TS. Hà Huy Bằng và PGS. TS. Lê Trọng Tường, Level: Doctor, Type: Regular
  • 1996-1998, Học Thạc sỹ K6 ngành Vật lí lí thuyết và vật lí toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Phạm Quý Tư, Level: Master, Type: Regular
  • 1991-1995, Học Đại học K41 ngành Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Phạm Quý Tư, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2012-2013, Chủ trì đề tài, Nghiên cứu vi phạm đối xứng CP trong một số mô hình vật lý siêu đối xứng, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
  • 2007-2008, Chủ trì đề tài, Nghiên cứu một số quá trình vật lí trong mô hình chuẩn mở rộng có xét tới ảnh hưởng của tham số pha vi phạm CP và các hệ số phân cực, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

  Publications / Books

  • 2017, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Trong Dung, The influence of temperature on the microstructure and the phase transition process of the SiO2 bulk model, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 8, No. 1, 15-23
  • 2017, Nguyễn Trọng Dũng, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Chính Cương, Sự ảnh hưởng của nồng độ tạp chất B lên vi cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của mô hình hạt nano Fe1-xBx, Tạp chí hoa học Đại học Đồng Tháp, số 24, 71-75
  • 2017, Trong Dung Nguyen, Chinh Cuong Nguyen and Vinh Hung Tran, Molecular dynamics study of microscopic structures, phase transitions and dynamic crystallization in Ni nanoparticles, RSC Advandces, 7, 25406
  • 2016, Nguyễn Chính Cương, Phạm Xuân Hùng, Ảnh hưởng của vi phạm CP đối với khối lượng của Higgs boson trong mô hình chuẩn siêu đối xứng gần tối thiểu, Journal of Science of HNUE, Vol. 61, No. 4, 21-26
  • 2016, Nguyen Chính Cuong, Pham Xuan Hung, Le Hong Thang, The influence of CP –Violation on the mass of some particles in the NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 2, No. 1, 22-3
  • 2016, Nguyen Chinh Cuong, Tran Trung Hieu, H3 Decays Into Z and a1 In The NMSSM, Scientific Journal of HaNoi Metropolitan university, Vol. 4, No. 1, 5-13
  • 2016, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Influence of the Particle Size on the Microstructure and the Curie Temperature (Tc) of Nano-Iron Particles Model, International Journal of Soft Computing and Engineering, Vol. 4 , 26-31
  • 2016, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The Influence of The Particle number on The Microstructure of The Nikel Model, Hue University Journal of Science, Natural Science Issue, Vol. 116, No 2, 19-27
  • 2016, Nguyen Trong Dung, Nguyen Thi Ha and Nguyen Chinh Cuong, Influence of temperature on the microstructure and phase transition of a CaSiO3 bulk model, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 61, No. 7, 88-97
  • 2016, Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Huế, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Chính Cương, Ảnh hưởng của nhiệt độ lên vi cấu trúc và cơ chế khuếch tán của mô hình khối Fe2O3 bằng phương pháp động lực học phân tử, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 61, No. 4, 33-38
  • 2015, Le Viet Hoa, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Chinh Cuong and Dang Thi Minh Hue, Hydrodynamic instabilities of two-component Bose-Einstein condensates, Journal of Science of HNUE, Vol. 60, No. 7, 121-128
  • 2015, Nguyen Trong Dung and Nguyen Chinh Cuong, The influence of SiO2 – doped concentration, temperature and pressure on the microstructure of Al2O3(SiO2)x bulk model, Journal of Science of HNUE, Natural Sci., Vol. 60, No. 7, 162-168
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The crystallization process in the nano-iron particle model, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP TPHCM, vol. 9(75), 23-32
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, The Influence of Temperrature on The Microstructure and Mechanical Properties of The Nikel Bulk Model, Hue University Journal of Science, Natural Science Issue, Vol. 107, No 8, 31-38
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Crystalline process in iron nano model, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HN2, vol. 39, 12-20
  • 2015, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Factors influencing the microstructure and magnetism of iron nanoparticles, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP TPHCM, vol. 12(78), 29-40
  • 2015, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Hồ Tuấn Hùng, Lại Khắc Hoàng, Mô phỏng ứng dụng THYRISTOR trong điều khiển động cơ điện xoay chiều, Journal of Science of HNUE, Natural Sci. 2015, Vol. 60, No. 4, 9 - 16
  • 2014, Nguyen Chinh Cuong, H+ Decays into W+ and a1 in the Next Minimal Supersymmetric Standard Model, Journal of Physical Science and Application, 4, 130-135
  • 2014, Nguyen Chinh Cuong, Do Thi Thu Trang, Nguyen Thi Phuong Thuy, Some decays of neutral higgs bosons in the NMSSM, Journal of Physics: Conference Series, 537 (012015), 1-6
  • 2014, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong and Pham Khac Hung, The Influence of number particle on microstructure and crystallization of nickel bulk models, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 59, 165-172
  • 2013, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Chính Cương, Mai Thị Lan, Nguyễn Văn Hồng và Phạm Khắc Hùng, Sự ảnh hưởng của số hạt lên vi cấu trúc mô hình hạt Fe, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 58, 149-153
  • 2013, Nguyen Trong Dung, Nguyen Chinh Cuong, Mai Thi Lan, Nguyen Van Hong, Pham Khac Hung, The Influence of temperature on microstructure and the phase transition temperatures of Fe particle models under simulated conditions, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 58, 147-153
  • 2012 (2015), Nguyễn Chính Cương và Nguyễn Trọng Dũng, Giáo trình phương pháp tính và tin học chuyên ngành, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2012, Nguyen Chinh Cuong and Phung Van Hao, Squarks decay into quarks and gluino in the MSSM, Journal of Science of HNUE, Math. and Phys. Sci.,, 57, 94-99
  • 2011 (2014, 2016), Nguyễn Chính Cương, Bài tập phương pháp toán lý, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2011, Tran Huu Phat, Le Viet Hoa, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Van Long, Nguyen Tuan Anh, On a phase transition of Bose gas, Communications in Physics (Proc. Natl. Conf. Theor. Phys. 36), 21, 62-70
  • 2010, Ha Huy Bang, Nguyen Chinh Cuong and Nguyen Thi Thu Huong, Squarks decay into Quarks and Gluinos in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 20, 15-21
  • 2010, Nguyễn Chính Cương, Giáo trình phương pháp toán lý 1, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2010, Nguyễn Chính Cương và Nguyễn Trọng Dũng, Giáo trình tin học ứng dụng: Phương pháp tính số dùng trong Vật lý lý thuyết, NXB ĐHSP HN, ,
  • 2010, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Chinh Cuong, Ha Huy Bang and Dao Thi Le Thuy, Squark Pair Production at Muon Colliders in the MSSM with CP Violation, International Journal of Theoretical Physics, 49, 1457-1464
  • 2009, Ha Huy Bang, Nguyen Thi Thu Huong, Nguyen Chinh Cuong, Charge Pairity violation in the minimal supersymmetric standard model (MSSM) and some new interactions, VNU Journal of Science, Math.-Phys., 25, 137-142
  • 2008, Tran Huu Phat, Le Viet Hoa, Nguyen Chinh Cuong, Nguyen Tuan Anh, and Dinh Thanh Tam, Symmetry Non-restoration at high temperature in the CJT formalism, Communications in Physics, 18, 102-110
  • 2007, Nguyen Thi Thu Huong, Ha Huy Bang, Nguyen Chinh Cuong and Dao Thi Le Thuy, QCD correction to squark production in e+e- annihilation in the MSSM with complex parameters, International Journal of Theoretical Physics, 46, 39-48
  • 2006, Dao Thi Le Thuy, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Stop quark production m+m- collider in the MSSM with complex parameters, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 1, 33-39
  • 2006, Ha Huy Bang, Dao Thi Le Thuy, and Nguyen Chinh Cuong, QCD correction to squark production in e+e- annihilaton in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 16, 26-33
  • 2006, Ha Huy Bang, Dao Thi Le Thuy, and Nguyen Chinh Cuong, QCD correction to stop and sbottom production in m+m- annihilation in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 16, 34-41
  • 2005, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy, Ha Huy Bang, Cross section for muon colliders in the MSSM with complex parameters, IC, 35, 6
  • 2004, Dao Thi Le Thuy, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Squark decays into Gauge bosons in the MSSM with Complex Parameters, Communications in Physics, 14, 157-164
  • 2004, Le Trong Tuong, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy and Ha Huy Bang, The effect of CP violation on the Squark decays into Gauge bosons, Communications in Physics, Supplement, 14, 85-90
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Squark decays into H0 in the MSSM with Complex Parameters, Communications in Physics, 14, 231-237
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Rã squark thành A0 trong MSSM với tham số phức, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 4, 33-39
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong and Ha Huy Bang, Squark decays into Charginos and Neutralinos in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 14, 23-30
  • 2004, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy, Ha Huy Bang, Cross section for muon colliders, Journal of Sience, Hanoi university of Education, 4, 28-32
  • 2003, Nguyen Chinh Cuong, Dao Thi Le Thuy and Ha Huy Bang, Squark decays into Higgs bosons in the MSSM with complex parameters, Communications in Physics, 13, 27-33

  Workshop papers

  • 1998, Dalgarno-Lewis technique and logarithmic pertrurebation expansion applied to approximative computation for some physical systems, Ho Chi Minh City

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top